play
IDEA

Polska wieś jest często kojarzona z dziedzictwem oraz tradycją kulturową, bogactwem natury oraz rolnictwem. Mimo, iż elementy te są istotną częścią jej tożsamości, wieś polska nie stoi w miejscu. W dobie zrównoważonego rozwoju stale się rozwija doganiając miasta w różnych dziedzinach nowoczesnego życia, a w niektórych stopniowo je wyprzedzając. Dlatego też Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów postanowiło kontynuować swoją wieloletnią tradycję ogólnopolskich konferencji towarzyszącym Targom Gmina w nowej formule. W jej ramach będziemy się skupiać na innowacjach, które mają lub niedługo będą miały coraz większy wpływ na wiejskie społeczności lokalne. Będziemy wskazywać dobre praktyki i promować idee naszych partnerów, którym podobnie jak nam zależy na silnej i nowoczesnej wsi.
W tym roku konferencja będzie podzielone na dwie linie tematyczne poruszające naszym zdaniem bardzo ważne dla polskiej wsi zagadnienia. Pierwsza dotycząca cyfryzacji polskiej wsi, druga poświęcona rozwojowi odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

CYFRYZACJA

Zgodnie z badaniami Diagnoza Społeczna na wsi blisko 59% gospodarstw domowych ma komputer, a prawie 52% dostęp do Internetu – o połowę mniej niż w dużych miastach. W dobie szeroko rozumianej cyfryzacji życia codziennego i publicznego, coraz więcej sołectw dostrzega możliwości jakie daje im Internet. Lokalne społeczności tworzą strony internetowe, rzadko kanały YouTUBE, a jeszcze rzadziej prowadzą blogi i newslettery. Samorządy rozszerzają funkcjonalności swoich stron internetowych nie tylko o E-urząd, ale także o możliwość kontaktu z wójtem, czy też platformy do konsultacji społecznych. Mimo, iż już większość mieszkańców polskiej wsi ma do tych rozwiązań techniczny dostęp, niewielki ich odsetek potrafi z nich korzystać.
Dlatego sam dostęp do Internetu jest rozwiązaniem niewystarczającym, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny, a osoby uświadomione czym jest Internet nie będą miały dostępu do urządzeń, za pomocą których będą mogły z niego korzystać. Dlatego obok zintensyfikowanych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej gwarantującej dostęp do szerokopasmowego Internetu, który stał się standardem Unii Europejskiej potrzebne są inicjatywy edukujące społeczności wiejskie w zakresie korzystania z komputera i Internetu.
Takim właśnie działaniem jest rozpoczynany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów cykl konferencji WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA, który ma za zadanie pokazywać dobre przykłady w zakresie cyfryzacji obszarów wiejskich oraz promować nowe inicjatywy, które są skierowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi.

PROSUMENCKOŚĆ

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w ramach swoich priorytetów zakłada Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem (1.1.2) oraz Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii w Europie (1.1.3). W odpowiedzi na ten kierunek działań powstał cel 3-ci Narodowej Strategicznej Ramy Odniesienia Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, który zakłada między innymi realizację inwestycji związanych ze zwiększeniem udziału OZE w produkcji energii w Polsce. Na podstawie Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, która jest załącznikiem do Polskiej polityki energetycznej, wiemy że już teraz blisko połowa (45%) zielonej energii w Polsce jest wytwarzania przez elektrownie wiatrowe. W tym samym dokumencie przewiduje się, iż do 2030 roku zapotrzebowanie na energię wytwarzaną za pomocą OZE wzrośnie ponad 10-cio krotnie. Dlatego też bardzo ważnym jest pokazywanie dobrych praktyk w zakresie tego rodzaju inwestycji oraz promocja różnych instrumentów wsparcia oferowanych przez Unię Europejską oraz administrację państwową. Chcemy w tym komponencie szczególną uwagę zwrócić na rozwój mikroinstalacji przy poszczególnych gospodarstwach domowych zachowując odpowiednią różnorodność źródeł zielonej energii. Promować w ten sposób będziemy ideę prosumenckości, która w najbliższych latach w Polsce będzie się bardzo dynamicznie rozwijać.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Z uwagi na poruszenie nowoczesnej tematyki Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zastosuje podczas konferencji nowoczesne rozwiązania. Na stronie internetowej wydarzenia, która będzie zintegrowana ze specjalnie na ten cel założonym wydarzeniem na Facebooku osoby zainteresowane będą mogły nie tylko się zarejestrować na konferencję, ale także w łatwy sposób podzielić się informacją o konferencji ze swoimi znajomymi oraz partnerami.
Ponadto podczas konferencji wystąpienia prelegentów będą rejestrowane kamerą wideo. Następnie po wydarzeniu będą one poddane obróbce i zamieszczone na stronie internetowej konferencji. Dzięki temu wydarzenie to zostanie utrwalone, a dostęp do wystąpień będą mieli nie tylko uczestnicy konferencji, ale także szersza grupa odbiorców zainteresowana rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonym rozwojem polskiej wsi.

play